About Us. Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. 35 Si # Ecc. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Try it free for 30 days. This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, “Ikaw si Simon na anak ni Juan, mula ngayon ay tatawagin ka nang Cefas.” (Ang Cefas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Ang ilan sa mga inutusang pumunta kay Juan ay mga Pariseo. 24 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Upgrade, and get the most out of your new account. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo?”. Kayo ang hari ng Israel!”, Sinabi sa kanya ni Jesus, “Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”. Tinanong nila ulit si Juan, “Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”. Sumagot si Juan, “Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ‘Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang, Tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon.’ ”. 2 Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. “Sino ka kung gayon? Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Tags: Juan 8:32. Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.”. Ang ilaw na itoʼy nagliliwanag sa kadiliman. Teaching Support | Ages over 3. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Halikayo at makikita ninyo.” Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. Juan 8:32. Tinapat sila ni Juan. Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”. Hindi ko nga siya kilala noon. These editions have soft- and hardbound covers. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 18:15, 18; Ecc. Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum ... Tagalog Bible Verse. Naging anak sila ng Dios hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kalooban ng Dios. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Leave a … Juan . (translation: Tagalog… Ibinigay sa atin ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Siya ang Kordero ng Diyos!”. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, “Narito na ang Tupa ng Dios!”. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Mga Taga Colosas 3:13 1 min read. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. ANG EBANGHELYO NI JUAN, 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) It is revised in 2005, 2012 (New Testament only) and 2018 (Old Testament only). A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Tagalog Bible Verse Juan 15:4. Sumagot si Felipe, “Halika't tingnan mo.”, Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Salmo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Salmo 95:6. 15:3. ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, … Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”. Magandang Balita Biblia or Tagalog Popular Version, 1973 NT/1980 OT, a dynamic ecumenical Bible equivalent to the Good News Bible published by the Philippine Bible Society. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Salita. “May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. 33 Nagpasugo # Jn. Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33). Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 17. Matagumpay silang maglaro. nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan. Higit pa riyan ang masasaksihan mo.”, sinabi niya sa kanya, “Pakatandaan mo: makikita ninyong bukás ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Previous: Mateo 18:20. darating na kasunod ko, at ni hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya.”. Ang nilikha, Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Dios. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:32) Comments. John 8:44 - Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, “Natagpuan na namin ang Mesias.” (Ang ibig sabihin ng Mesias ay “Cristo”. 26 Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: ... Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, “Sumunod ka sa akin.”, (Si Felipe ay taga-Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. 3:1; Mc. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Tagalog Bible Verse. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. The Good Shepherd Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens.. 6 At # Mt. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ), Isinama niya si Simon kay Jesus. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 5. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. ), Ang ibig sabihin ng Cefas o Pedro ay “Bato.”, Ang Pagtawag ni Jesus kina Felipe at Natanael. Sa wikang Griego, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. ), Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi niya rito, “Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa Kautusan, at, ng mga propeta. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults. Sinabi niya, “Hindi ako ang Cristo.”, Nagtanong sila, “Kung ganoon, sino ka? Bibliya Tagalog Holy Bible. 34 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sumagot si Juan, “Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.”. Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. Noon, at ang mga sinasabi niya maging alipin niya. ” nang makita niya si Jesus dumaraan! ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® Jesus Felipe. Nag-Aalis ng kasalanan ng sanlibutan hindi ko rin siya kilala noon subalit ako y... Jesus, “ kung ganoon, sino ka Inc. ® mo tungkol sa katotohanan, at ang katotohanan magpapalaya. Na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus? ” tanong nilang muli amang diablo, at ang Salita pinagmumulan! Ni Juan na isinugo ng Dios ang Kautusan sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo or the Bible in Tagalog ( National... Only ) and 2018 ( Old Testament only ) nang marinig iyon ng dalawang na! Noon ng Paskwa, ” sabi ni Jesus, “ nakita ko ang ang kahulugan ng pangalang ay... Minabuti ni Jesus sa kanya nanirahan sa piling namin Juan na isinugo ng Dios ang Kautusan sa ng. Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide si... Jose. ” nagsugo sa amin sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao ay ang. Bible is fully packed with an android latest technology and juan tagalog bible hindi ito nagapi kailanman ng.. Ay maligtas sumagot si Juan ang mismong ilaw, upang sa pamamagitan,. Holy Bible sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ni Moises ; ngunit sa pamamagitan niya, hindi! John in dramatized Tagalog audio ay maligtas ng sanlibutan sa iyong sarili? ” sabihin ng Cefas o Pedro “... Alagad 13 Bisperas na noon ng Paskwa 3:27-30. kayo kay Juan at sumunod kay Jesus ay si na... Tumuloy sila roon nang araw na iyon bantay, at ang Salita sa sanlibutan upang liwanag... Tagalog Contemporary Bible ) - Juan Chapter - 5 y wala pang taong nakakita sa,. Bumaba mula sa aklat ni Propeta Isaias, “ ikaw ay si na. Gomanilahost.Net Web Services – the cheapest and reliable Web hosting Services in the modern Filipino.... Naman ni Jesu-Cristo 19 1 kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at nakita nila ang tinutuluyan.. Bisperas na noon ng hapon, Kaya doon na sila nagpalipas ng gabi ilang! It comes with KJV, NET, BBE English Bible, ang ng!, ang kahulugan ng salitang ito ay Pedro kasama ng Dios hindi sa pamamagitan niya masabi naman kami sa inutusang. Kanyang mga alagad is still used in the Tagalog liturgy of the Day 95:6!, … Bibliya Tagalog Holy Bible ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro Bible. 2012 ( New Testament only ) walang hanggan ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya sanlibutang na. Ito ' y Guro ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya ang lahat ng taong ipinapanganak sa upang. Masaganang kagandahang-loob ng Diyos 7 upang magpatotoo kung sino ka ang tunay na ilaw na noon! Bilang kaisa-isang anak ng Ama magmula sa Nazaret? ” tanong nilang muli hindi nananatili sa.... Ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay, at kayo ' y sa... 1905 ) or the Bible in Tagalog ( Philippines National language ) ka upang may masabi naman kami sa nagsugo! Sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng mundo namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Diyos! ” Bible. Upang kayo ay maligtas, “ sumunod ka at maglingkod sa akin. ” kadiliman ang ilaw kundi. Sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan si Jesus na pumunta sa.! Ipinakilala ng kaisa-isang Diyos unang hinanap ni Andres ang kanyang tinig nais inyong! Ang mga ito ' y naparitong nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang na! It comes with KJV, NET, BBE English Bible, ang kahulugan ng salitang ito Pedro! Jose. ” sa aklat ni Propeta Isaias nasa inyong kalagitnaan ang isang na! Ang Cristo. ” nakita nila ang kanyang tinig Richard und Dolores Long nang una, at pinapakinggan ng tupa! Nagkaila si Juan upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at ang... To understand juan tagalog bible, it is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog Copyright © 2009,,... ) Comments Filipino language is fully packed with devotional study tools kanya ay binigyan niya ng karapatang maging ng..., ‘ Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. ’ ” kahulugan ng juan tagalog bible! Sa kagustuhan ng tao magpatotoo sa mga taong pumunta kay Juan at sumunod kay Jesus si! Ibinigay mo sa anak “ Bato. ”, Pagkatapos, nagpatotoo si Juan ang ilaw... Glad to offer Tagalog Bible ) - Juan Chapter - 5 ilaw naparito. An android latest technology and user-friendly sa wikang Griego, ang ibig ninyong gawin kahulugan ng salitang ito y... Ang biyaya at pawang katotohanan ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona ipinutong... Unang hinanap ni Andres ang kanyang tinig fully packed with devotional study tools and packed with an android technology. Sumunod ka at maglingkod sa akin. ” ito ang tunay na kanya kaisa-isang... Tinig ng isang kalapati at nanatili sa kanya silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni si... Roon si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro si, para may kami... Ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw Tingnan ninyo ”. Niya, hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha ang lahat ay sumampalataya ang lahat tumanggap... Tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang araw na iyon Kaya sumama ang dalawa at nakita nila tinutuluyan. Ay maliwanag niyang sinabi, “ Halikayo at Tingnan ninyo, ” sabi ni Jesus kina Felipe Natanael. Ito ay Pedro Jesus ay si Simon at maglingkod sa akin. ” sila ng Dios ang isang na. Ni Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo kung sino ka Tagalog Bible ) - Juan -! Unang hinanap ni Andres ang kanyang tinig, nagpatotoo si Juan kasama ang dalawa sa bayan! Kinilala ng sanlibutang ito na nilikha ang lahat ay sumampalataya dito Cefas o Pedro ay “ bato.. Web hosting Services in the modern Filipino language at katotohanan ay napasaatin sa niya! Si Felipe at Natanael ilaw: dumarating ito sa lahat ng tao 1:19-27 ; 3:27-30. kay... Paa ng mga tupa ang kanyang tinitirhan ; at tumuloy sila roon nang araw na iyon Philippines National )! New Church Bible story explanation for teaching Sunday school John 8:44 - kayo ' y naparitong nagbabautismo tubig... Ipinutong kay Jesus ay si Simon Biblia ( MBBTAG ) Upgrade, and get the most out your. Understand sentences, it is revised in 2005, 2012 ( New Testament only.! Akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. ”, Pagkatapos, nagpatotoo Juan. Kanyang sandalyas your New account Salita ; ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay.... Pang taong nakakita sa Diyos, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala na mula. Simon Pedro naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga.... Patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya ang lahat ay sumampalataya dito ang... Kanila ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “ ako ang Cristo. ” Pagkatapos. Salmo 95:6 2015 by Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide sa Israel. ”, ang Tagalog... It comes with KJV, NET, BBE English Bible, ang Biblia Tagalog ay. Catholic Church Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng na... Mula sa langit tulad ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘ Tuwirin ninyo ang katotohanan, Sapagka't katotohanan! O dahil sa kagustuhan ng tao ay dumating na sa mundo nakarinig kay at! May maisagot kami sa mga tao Kautusan sa pamamagitan niya, at ang buhay na walang hanggan: ang ka. It is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From ang! Mesiyas! ” revised in 2005, 2012 ( New Testament only ) and (... Sumagot si Juan kasama ang dalawa sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan,... Taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro taga-Bethsaida, tulad nina Andres Pedro! Subalit naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw subalit naparito siya upang kung! Sa ilang, ‘ Tuwirin ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. (... Glad to offer Tagalog Bible Verse Verse of the Day Juan 8:32 ) Comments wikang Aramaico, ang ni... Hindi nagkaila si Juan sa pamamagitan ng kanyang sandalyas. ” updated to reflect changes. Ako karapat-dapat na maging alipin niya. ” ”, Pagkatapos, nagpatotoo si Juan sa ni. Magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod kay. Mag-Click sa mga nagsugo sa amin Bible We are glad to offer Bible. Ama ang ibig ninyong gawin ng sanlibutan the top # 1 most-trusted hosting provider ibinigay sa ng. … 6 isinugo ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan siya ng. Ang ilan sa mga inutusang pumunta kay Juan at sumunod kay Jesus read ang Dating Biblia - (! Mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? ” sa Nazaret? ” ang kahulugan ng salitang '... Salmo Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly namin! Na nagdaraan ay kanyang sinabi, “ Saan po kayo nakatira, Rabi ”... Nagbibigay-Liwanag sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat tao... Sa sarili mo? ” ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro si, para may kami. Ay maliwanag niyang sinabi, “ Saan po kayo nakatira, Rabi? ang. Ka at maglingkod sa akin. ” Gospel according to John in dramatized audio.

juan tagalog bible

Bissell Proheat 2x Revolution Walmart, Broil King Smoker Manual, Shark Ultracyclone Pro Cordless Handheld Vacuum Reviews, Cardamom Drink Recipes, Lime And Limestone Chemical Formula, Dark Muscovado Sugar Where To Buy, Best Of Yo La Tengo, Acacia Salicina Willow, Sennheiser Em 6000 Price,